14 Eylül 2023, 19:38 tarihinde eklendi

Metodlu Kuran Bölüm 1 KURAN

Metodlu Kuran Bölüm 1 KURAN

Ayetin orijinalindeki “İkra” sözcüğü, “karae” fiilinin emir kipidir. Bu sözcük İbranice ve Süryanice’de de mevcuttur. Meselâ, şu anda bile Süryanice’de “oku­mak” sözcüğü için “kıryono” kullanılır. “İkri” sözcüğü de “adımla, oku” anlamındadır. Araştırmacılar “ikra” sözcüğünün hangi dilden diğe­rine geçmiş olduğu konusunda kesin bir kanaat sahibi değildirler.

Henüz defter-kitap ortada yokken karae sözcüğü, “hayız kanının rahimde toplanması ve dışarı atılması” anlamına üretilmiş [vaz edil­miş] ve zaman içerisinde de kadınların hayızlı günleri ile hemen arkasından gelen kanamasız günleri kapsayan dönemlerin adı olarak kullanılmıştır. Nitekim sözcüğün Bakara/228’deki kullanımı da bu anlamdadır.

Daha sonra sözcük, istiare [ödünç alma] yoluyla “bir şeyleri biriktirip onu dağıtmak, başka yerlere nakletmek” anlamında kulla­nılmaya başlanmıştır. “Develerin hamile kalarak yavruyu rahimde ta­şıyıp sonra da doğurmasına” karaet’in-nâqatu denilirdi.[2]

Aynı sözcük, yukarıdakilere ek olarak “harfleri, kelimeleri, cümleleri ya da bilgileri bir araya getirip bir başkasına nakletme” ey­lemi için de kullanılmaktadır. Zaten bu sözcüğün “okumak” anlamında kullanılma nedeni de budur.

Ne var ki, karae sözcüğünü “okumak” diye çevirmek yeterli olmadığı gibi, böyle çevrilmesi onun Kur’an’da neden kullanıldığını anlamak bakımın­dan da yanlış sonuç verir. Çünkü Türkçe’de kullanılan “okumak” sözcüğünün karşılığı, Arabça’da “tilâvet”tir. Buna, hazırdaki bir met­ni okumak diyebiliriz. Ancak Kur’an’ın ikra sözcüğü ile bu anlamda bir okumayı kasdetmediği açıktır. Nitekim “6-8Bundan böyle sende bilgi birikimi sağlayıp onu başkalarına ulaştırtacağız sonra da sen unutmayacaksın/ terk etmeyeceksin. Ancak Allah dilerse başkadır. Kuşkusuz ki O, açığı da bilir, gizliyi de. Ve sana “En Kolay Olan”ı/ seni en çok mutlu edecek olan şeyleri kolaylaştıracağız”[3] ayeti göstermektedir ki, kıraat, “ön­ce bir şeyleri zihinde, kitapta vs. toparlayıp-hazırlayıp, sonra başka­larına sözlü ya da yazılı olarak aktarmaktır.” Bir gazeteyi, dergi ve­ya kitabı sessizce okuyup bir şeyler öğrenmek, kıraat sözcüğünün ifade ettiği “okumak” değil; tilâvet sözcüğünün ifade ettiği “okumak”tır. Görüldüğü üzere ikra sözcüğünün temel anlamı tek bir sözcükle ifade edilememektedir. Meal ve tahlilde ikra sözcüğüne “oku” diye anlam vermiş olsak bile, doğrusu açıkladığımız gibidir. Bu husus dik­katten kaçırılmamalıdır.

Bu durumda, konumuz olan ikra emrinden, Peygamberimizde bir şeylerin biriktirileceğinin ve sonra da bunların yine ona dağıttırılacağının anlaşılması gerekir. Diğer bir ifadeyle, Peygamberimiz Allah’tan bir şeyler öğrenecek; öğrendiklerini de insanlara sözlü veya yazılı olarak öğretecektir. Kendisine ikra ile emredilen [verilen görev] işte budur. Bu konuda şu ayetlere bakılabilir: İsrâ/14, 45, 93, 106; Nahl/98; Şu’arâ/199; A’râf/204; İnşikak/21; A’lâ/6 ve Müzzemmil/20.

Ancak unutulmamalıdır ki, bu ayetler kendisine vahyolunduğu zaman Peygamberimiz henüz neyi okuyacağını, zihninde neyi topar­layacağını, neyi depolayacağını, neyi taşıyacağını ve neyi dağıtacağı­nı bilmemekteydi.

Kuran sözcüğü qarae kökünden türetilmiş furqan kalıbında mastar ve isimdir.Allahın son vahyine isim olarak koyduğu bu sözcük “emir,nehiy,kıssa,toplanıp dağıtılan (Allahtan alınıp kullara tebliğ edilen )  Allahtan öğrenilip kullara öğretilen anlamına gelmektedir.

Kur’an sözcüğü de bu kökten türetilmiş “furkan” kalıbında mas­tar ve isimdir. Allah’ın son vahyine isim olarak koyduğu bu sözcük, “emir, nehiy, kıssa, toplanıp dağıtılan [Allah’tan alı­nıp, kullara tebliğ edilen], Allah’tan öğrenilip kullara öğretilen” anlamına gelmektedir.

Özetle, ikra emri, toplamak ve dağıtmak anlamı ekseninde “vahyolunacakları zihninde toparla/oku/dağıt, tebliğ et” anlamına gelir. Bu nedenle biz burada “ikra’” emrini, “öğren öğret” diye ifade etmeyi uygun gördük.

Verilen görev, Yaratan Rabb adına olup yerine getirilecek görev­de kişisel bir amaç ve çıkar söz konusu değildir.

Peygamberimiz bundan böyle Rabbini de yavaş yavaş tanıyacak­tır: Yaratan, ekrem [en üstün olan], kalemle öğreten… Daha sonra Rabbülalemin [tüm yaratıkların programcısı], Rahman [çok merha­metli], Rahîm [hep merhametli], Mâlik-i yevm’id-dîn [karşılık gününün hükümdarı], Rabb’ul-felâk [çatlamanın programcısı], Rabb’un-nâs [insanların programcısı], Habîr [her şeyden haberi olan]… Vahiy geldikçe Rabbimizin “Esma-i Husnâ” dediğimiz güzel isim ve sıfatları da yavaş yavaş öğrenilecek ve Rabbimiz kendisine layık bir şekilde tanınacaktır.

Kuranın önsözü Hud 1-4

Hûd/1’de belirtildiği gibi, Kur’an’ın önce ihkam [yasalaştırma], sonra tafsil [detay, ayrıntı] üslûbu doğrultusunda olmak üzere, Kur’an’ın önsözü mahiye­tinde olan bu surede işaret edilenler, ileriki ayet ve surelerde detaylandırılacaktır,

Kuran Okumaya Başlamanın Şartı

Nahl 16/98-100             Alak 96/1

Neden Besmele

Hacc 22/52-54

Kuranı Anlamanın Metodu

a) Herşeyden boşalarak  müzemmil 73/1-11

b) Tefekkür edilerek Nahl 16/44

c) Tedebbür edilerek Nisa 4/82  muhammed 47/24

d) Tertil üzere olarak ( belli bir düzende) müzzemmil 73/4

Kuran Okurken tavrımız ne olmalı araf 7/204

Kuran Allah tarafından açıklanmıştır

Hud 11/1  Nahl 16/89  Yusuf 12/111  Fussilet 41/3   Enam 6/114

Kuranda açıklanmayan konular Allahın bizi özgür bıraktığı alanlardır. Maide 5/101

Kuran En doğruya en sağlama götürür. İsra 17/9  Cin 72/1-15

Kuranın bir benzeri olamaz İsra 17/88

Kuranın Arapça oluşu ve sebebi

a) Uyarasın  Şuara 26/194-195 Secde 32/1-3 Şura 42/7

b) Akledesin Zuhruf 43/3 Yusuf 12/2

c) Sakınılsın Zümer 39/28

d) Öğüt (zikir olsun) Duhan 44/58 İbrahim 14/52  Enbiya 21/50 Yusuf 12/104 Hakka 69/48

    Zuhruf 43/5 Taha 20/113 Kamer 54/15-17-22-32-40

e) Müjde Olsun Ahkaf 46/12 Meryem 19/97

Bu maddediki 5 eylemin gerçekleşmesi için kendi dilimizde olması gerekmektedir.İlimde derinleşerek Arapçayı kendi dilimizde bilmek tabiki güzeldir. İbrahim 14/14

Kuran arapça tafsiratlı olmasaydı ne olurdu ? Fussilet 44 – Şuara 198-199 Duhan 58

Ehli Kuranın meydan okuyuşu Kasas 49-50 Bakara 23

Din adına okunacak kitapta 2 özellik vardır.

a) Allah katından olması

b) Bu ikisinden daha doğruya götürmesi kuran ve tevrattan

Muhammed as vahyolunan ve öğretilen nedir?

Şura 7, Enam 19, Yasin 69, Neml 92, Nur 54

Muhammed as neyle öğüt vermiştir?

Sad 1, Kaf 45, Zariyat 55, Duhan 13, Maide 67

Muhammed as din adına kurandan başka bir şey söylememiştir

Hakka 44-45, Necm 3-4 , İsra 73-74-75

Kuran Allah tarafından koruma altına alınmıştır

Ala 6, Hicr 9

Muhammed as şikayeti Furkan 30

Kuran beşer sözüdür diyenlerin akıbeti Müddessir 26-27-28-29-30

Kurandan kaçanların durumu

Müddessir 50-51, Taha 101-102-124-126  Kehf 57

Ayetleri yalanlayanların durumu

Araf 182, Sebe 5, Mümin 69-76

Ayetler işlerine gelmeyenlerin durumu

Araf 203, Yunus 15-16-37-39, Fussilet 26, Bakara 170

Kuran düşündürücüdür Abese 11-16, Haşr 21

Kuranla tanışma gecen senin kadir gecendir

Kadr Süresi, Bakara 185

Kuran apaçıktır

Yasin 12-69-70 , Hacc 16

Kuran hakkında kafirlerin iddiaları

Furkan 4-6, Hud 13, Sebe 43-44-45, Zuhruf 29-32, Rum 58, Rad 27-29, Ali imran 78

Kuranın parça parça iniş sebebi Furkan 32-33

Kuran hakkın gerçeğin ta kendisidir

Fatır 31, Hud 17, Zümer 2, Hakka 51, Rad 1, Maide 83-84

Kuranı zihinsel olarak temizlenenler dokunabilir anlayabilir Vakia 79

Kuran suçluların kalbine sokulmuştur Hicr 12

Kuran müminler için klavuz ve rahmettir

Neml 77, Sebe 6, Yunus 57, Casiye 20, Ahkaf 30-32, Bakara 2-4, Bakara 97

Kuranı izlemek her Müslümana FARZDIR. Neml 91-92-93

Kuranda her misalden bir örnek vardır.İsra 89, Rum 58, Kehf 54

Kuran yasalar içeren bir kitaptır Lokman 2-3-4-5, Yasin 2, Naziyat 1-2-3-4-5, Rad 37

Kuran insanların beklentilerini açıklar İsra 106

Batıl kurana yaklaşamaz Fussilet 41-42

Kuran kafirler için bir hasrettir Hakka 50

Kuran Nurdur Şura 52-53, Hadid 9, Nur 34-35

Kurandan sorguya çekileceğiz Zuhruf 43-44

Kuranı ancak kafirler bile bile reddeder Ankebut 47, Bakara 91

Kuran Özümüzdedir Ankebut 49

Kuran yeterlidir Ankebut 51

Kuran şan ve şereftir Enbiya 10

Ayetleri gizleyenlerin durumu Bakara 159-160-174, Ali İmran 187-188

Kitapta ihtilafa düşenlerin durumu Bakara 176-213 Ali imran 105-106-107

Kuran İnsandan önce öğretildi Rahman 1-4

Kitapla amel etmeyenlerin örneği Cuma 5

Allahın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafir,fasık,zalimlerdir

Maide 44-45-46-47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *